Činnosť

Náplň a činnosť

Náplň
Klinika pediatrickej onkológie a hematológie (KPOH) rozvíja svoju činnosť v lôžkovej časti a v detskej onkologickej a detskej hematologickej ambulancii. Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu všetkých onkologických ochorení vo veku od 0 do 19 rokov – hematologických a solídnych nádorov, ako aj nezhubných nádorov a prekanceróz, a súčasne aj všetkých nezhubných hematologických ochorení v detskom veku. Na báze kliniky SZU poskytuje výukovú základňu v postgraduálnom vzdelávaní pre lekárov – pediatrov – na rôznom stupni prípravy a v subšpecializačnom odbore detská onkológia a hematológia.

Realizácia činnosti
Vysoká úroveň poskytovania starostlivosti detským onkologickým a hematologickým pacientom vždy bola a je možná len na základe multidisciplinárneho prístupu – teda pri využívaní mnohých zainteresovaných odborov, pričom základným a usmerňujúcim je detská onkológia a hematológia.

Dostupnosť a kvalita služieb je umožnená spoluprácou so všetkými pediatrickými špecialistami, ktorí sú pracovníkmi Detskej kliniky, Kliniky detskej chirurgie a Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny, Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia – všetkých priamo v budove DFNsP BB. Pri svojej činnosti ďalej v súčasnosti využíva služby poskytované spoločnými vyšetrovacími zložkami FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, ako aj iných pracovísk, hlavne Onkologického oddelenia, Oddelenia klinickej genetiky, Neurochirurgickej kliniky, ďalej Národnej transfúznej služby, Martinského bioptického centra, s.r.o., Inštitútu molekulárnej a nukleárnej medicíny a ďalších.
Pre zachovanie poskytovania starostlivosti, na aktuálne dostupnej najvyššej medicínskej úrovni, KPOH pri svojej práci využíva náväznosť na pracoviská, ktoré sú pre danú problematiku na Slovensku v súčasnosti ako jediné. Sú to Transplantačná jednotka kmeňových krvotvorných buniek KDHaO LF UK a DFNsP Bratislava, Oddelenie genetiky Národného onkologického ústavu Bratislava, Konzultačné centrum bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby Martinskej fakultnej nemocnice. Úzko spolupracuje s ďalšími centrami detskej onkológie na Slovensku – Klinikou detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava, Oddelením detskej hematológie a onkológie FN Košice, ako aj s pracoviskami detskej onkológie a hematológie v Českej republike. Liečebný postup je pre všetky tri centrá detskej onkológie na Slovensku jednotný a v rámci medzinárodnej spolupráce sa pracoviská zapájajú aj do medzinárodných štúdií.

Lôžková časť kliniky

Lôžková časť Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie (KPOH), ktorá v čase od septembra do decembra 2007 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, sa v súčasnosti nachádza na 2. poschodí budovy DFNsP BB. Zlúčením pôvodného onkologického úseku na oddelení veľkých detí na 2. poschodí a oddelenia menších detí na úseku batoliat na 3. poschodí sa vybudovalo moderné oddelenie pre komplexnú starostlivosť o onkologických aj hematologických pacientov na zväčšenej ploche, ktorá prestavuje polovicu plochy 2. poschodia budovy.

Cieľom prestavby bolo zabezpečiť pre deti starostlivosť v priestoroch a podmienkach, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkám pre starostlivosť o pacientov s onkologickým ochorením z medicínskeho, hygienicko-epidemiologického, ale aj sociálneho hľadiska.

V lôžkovej časti KPOH vzniklo 13 nadštandardných izieb s kapacitou 26 lôžok. Izby sú 2- lôžkové, jedna 4- lôžková a tri 1-lôžkové na samostatnom úseku intermediárnej starostlivosti. Izby sú vybavené samostatným sociálnym zariadením (WC, umývadlo a sprchovací kút), moderným nábytkom, elektricky ovládateľnými polohovateľnými lôžkami so špeciálnymi matracmi, televízorom, chladničkou, prípojkou na internet, rozvodom medicinálnych plynov pre každé lôžko, signalizáciou, germicídnym žiaričom.

Týmto spôsobom je zabezpečený flexibilný systém možnosti ľubovoľnej kombinácie lôžok podľa aktuálnej potreby, spektra pacientov a sprevádzajúcich osôb. Zabezpečujeme príjem pacientov systémom dieťa-matka priamo na samostatnej izbe a v prípade potreby ubytovanie sprevádzajúcich osôb vo vyčlenených priestoroch DFNsP BB.
Sprevádzajúce osoby majú k dispozícii vlastnú kuchynku vybavenú umývačkou riadu, chladničkou, keramickou doskou a mikrovlnnou rúrou, pre chodiacich pacientov je vyčlenená samostatná jedáleň. Architektonické a dizajnové farebné riešenie s množstvom detských kresieb vytvára pre všetkých prostredie pripomínajúce skôr domov alebo detské zariadenie ako nemocnicu.

KONTAKT: 048/472 65 30 – lekári, 048/472 65 61 – sestry

Onkologická ambulancia

Špecializované služby poskytuje pacientom so solídnymi nádormi (zhubnými aj nezhubnými) vo veku od 0 do 19 rokov z celého stredoslovenského regiónu, v prípade záujmu aj z iných regiónov Slovenska. Činnosť ambulancie je v úzkej náväznosti na lôžkovú čas KPOaH a DK DFNsP, ako aj laboratórne zložky FNsP F.D.Roosevelta.

Spektrum vyšetrení:

Diagnostika, liečba a dispenzarizácia detských solídnych nádorov – zhubných aj nezhubných.
Zhubné nádory: nádory centrálnej nervovej sústavy (mozog a miecha), neuroblastómy, nádory obličiek, kostí, mäkkých tkanív, oka, germinálne nádory a iné.
Nezhubné nádory a prekancerózy: hemangiómy, lymfangiómy, zrelé teratómy, neurofibromatózy a iné fakomatózy.

Ambulantné diagnostické výkony:

 • odber krvi pre široké spektrum diagnostických vyšetrení,
 • punkcia a trepanobiopsia kostnej drene,
 • možnosť vykonávania bolestivých, diagnostických výkonov v krátkodobej celkovej anestézii.

Ambulantné terapeutické výkony:

 • aplikácia cytostatík (chemoterapie) intravenózne., intramuskulárne, subkutáne, infúzne podanie,
 • transfúzie krvných derivátov, intravenóznych imunoglobulínov,
 • preplachy centrálnych venóznych katétrov.

Cez ambulanciu sa vykonáva tiež príjem pacientov na lôžkové oddelenie.

Ordinačné hodiny sú v pondelok, utorok a vo štvrtok v čase od 7:30 do 14:40 (obedná pauza 13:00 – 13:30).

Objednávanie pacientov je možné osobne alebo telefonicky v čase 07:30 – 13:00 a 13:30 – 14:45 hod.

Plánované odbery sa realizujú od 07:30 do 09:00 hod. Prvovyšetrenie ideálne v čase od 08:00 do 9:00 hod (dieťa vyšetrí najprv lekár, ktorý ordinuje odbery).

Príprava na vyšetrenie:
Na odbery prichádza pacient nalačno, môže vypiť len malé množstvo nesladených tekutín.
Pacienti, ktorí majú v rámci vyšetrenia plánované sonografické vyšetrenie brucha, nesmú piť ani tekutiny.

Pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii prichádza pacient nalačno, nesmie piť ani tekutiny.

Vždy je potrebné priniesť si so sebou preukaz poistenca dieťaťa, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prípadne zdravotný záznam a doporučenie na vyšetrenie.

KONTAKT: 048/472 65 42

Hematologická ambulancia

Špecializované služby poskytuje pacientom s hematologickými ochoreniami (zhubnými aj nezhubnými) vo veku od 0 do 19 rokov z celého stredoslovenského regiónu, v prípade záujmu aj z iných regiónov Slovenska.

Špecifikom hematologickej ambulancie v DFNsP oproti ostatným detským hematologickým ambulanciám v regióne je, že je súčasťou centralizovanej starostlivosti:

1. Detské onkocentrum pre stredoslovenský región.

2. Spolu s Hematologickým oddelením a Hematologickou ambulanciu FNsP F. D. Roosevelta je súčasťou Regionálneho centra hemostázy a trombózy s pôsobnosťou pre Banskobystrický kraj a primárnu starostlivosť pre pacientov s krvácavými stavmi poskytuje pre okresy Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom a Veľký Krtíš.

Činnosť ambulancie je v úzkej náväznosti na lôžkovú čas KPOH a DK DFNsP, ako aj laboratórne zložky FNsP F. D. Roosevelta.
Poskytuje konziliárnu činnosť pre všetky ambulancie a oddelenia DFNsP Banská Bystrica, oddelenia FNsP F. D. Roosevelta, ktoré hospitalizujú detských pacientov (hlavne Novorodenecké a Infekčné oddelenie) a oddelenia iných nemocníc v regióne. Konziliárnu činnosť poskytuje aj po telefóne.
Spektrum vyšetrení:

Diagnostika, liečba a dispenzarizácia všetkých detských hematologických ochorení – zhubných aj nezhubných

Zhubné ochorenia: leukémie, lymfómy, histiocytové syndrómy, myelodysplastický syndróm.
Nezhubné ochorenia: anémie, poruchy leukocytov, trombocytov, vrodené a získané poruchy hemostázy a hemokoagulácie, diferenciálna diagnostika lymfadenopatií, diferenciálna diagnostika ochorení s hematologickou symptomatológiou a iné.

Ambulantné diagnostické výkony:

 • odber krvi pre široké spektrum diagnostických vyšetrení,
 • punkcia a trepanobiopsia kostnej drene,
 • možnosť vykonávania bolestivých diagnostických výkonov v krátkodobej celkovej anestézii.

Ambulantné terapeutické výkony:

 • aplikácia cytostatík (chemoterapie) intravenózne., intramuskulárne,
 • podávanie koncentrátov koagulačných faktorov,
 • transfúzie krvných derivátov, intravenóznych imunoglobulínov,
 • preplachy centrálnych venóznych katétrov.

Cez ambulanciu sa vykonáva tiež príjem pacientov na lôžkové oddelenie.

Ordinačné hodiny sú v utorok, stredu a vo piatok v čase od 7:30 do 14:40 (obedná pauza 13:00 – 13:30).

Objednávanie pacientov je možné osobne alebo telefonicky v čase 07:30 – 13:00 a 13:30 – 14:45 hod.

Plánované odbery sa realizujú od 07:30 do 09:00 hod. Prvovyšetrenie ideálne v čase od 08:00 do 9:00 hod (dieťa vyšetrí najprv lekár, ktorý ordinuje odbery).

Príprava na vyšetrenie:
Na odbery prichádza pacient nalačno, môže vypiť len malé množstvo nesladených tekutín.
Pacienti, ktorí majú v rámci vyšetrenia plánované sonografické vyšetrenie brucha, nesmú piť ani tekutiny.

Pred plánovaným zákrokom v celkovej anestézii prichádza pacient nalačno, nesmie piť ani tekutiny.

Vždy je potrebné priniesť si so sebou preukaz poistenca dieťaťa, výpis zo zdravotnej dokumentácie, prípadne zdravotný záznam a doporučenie na vyšetrenie.

KONTAKT: 048/472 65 09

 

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB