Sociálna pomoc

Sociálny pracovník na detskej onkológii

Ak hovoríme o starostlivosti o detského pacienta s rakovinou, mali by sme vždy hovoriť o službách celého tímu ľudí. Popri lekároch, sestričkách, rehabilitačných pracovníkoch a iných zdravotníckych profesionáloch,  poskytujú deťom a rodinám svoje služby aj členovia psychosoiálneho tímu Svetielka nádeje – psychologička, liečebná pedagogička a sociálny pracovník.

Oznámenie diagnózy „rakovina“ je pre rodinu zdrvujúcim šokom, po ktorom prichádza strach a neistota z toho,  čo prinesie budúcnosť. Adaptácia na túto zmenu je náročná a môže trvať individuálne dlho. Zmena sa dotkne každého aspektu života rodiny aj jej členov. Zabehaný spôsob života sa rozbije a budovanie nového režimu prináša stres a vyčerpanie. Proces prispôsobovania sa a adaptácie je prirodzeným mechanizmom a je dôležitou funkciou rodiny. Má zabezpečiť maximálnu podporu a ochranu chorému  členovi rodiny.

Úlohou sociálneho pracovníka je poskytovať pri tomto procese rodine oporu, pochopenie a vypočutie ich bolestí, strachov a nádejí. Rozhovor a vyrozprávanie sa môže byť veľmi odľahčujúce.

V rozhovore môže dieťa a rodičia poukázať na to čo ich ťaží, čo im robí v menežovaní ich situácie najväčší problém a čoho sa najviac obávajú pri zabezpečovaní starostlivosti. Sociálny pracovník môže pomôcť jasne pomenovať celú škálu problémov a môže spoločne s rodinou vypracovať plán pomoci rodine.

Problémy sa môžu týkať komunikácie v rámci rodiny. Nie každá rodina je zvyknutá vytvoriť bezpečný komunikačný priestor, kde by každý mohol vyjadriť čo ho ťaží. Zdieľanie v rámci rodiny a otvorená komunikácia, odovzdávanie dôležitých informácii a kladenie otázok môže pomôcť rodinu spojiť a vybudovať  dôležitý zdroj psychickej a emocionálnej podpory. Sociálny pracovník môže poukázať na dôležitosť komunikácie.

Ekonomicko-finančné problémy sa vyskytnú takmer v každej rodine. Zabezpečenie vyrovnaného rodinného rozpočtu, ktorý by pokrýval potreby rodiny a zároveň dokázal eliminovať zvýšené výdaje a znížené príjmy je veľmi náročné. Zaoberanie sa otázkou financií odoberá množstvo síl, ktoré rodina môže potrebovať na zvládanie iných situácii. Sociálny pracovník rodine poskytne dôležité informácie ako finančný výpadok čo najviac eliminovať. Vysvetlí rodine na aké kompenzačné dávky majú nárok v rámci sociálneho zabezpečenia prípadne im môže odporučiť výpomoc z neziskových a charitatívnych organizácii.

Sociálny pracovník môže byť dôležitým navigátorom, ktorý hospitalizovanému rodičovi vysvetlí ako komunikovať o vzniknutej situácii so zamestnávateľom, na čo má nárok v rámci pracovnoprávnych vzťahov a aké práva a povinnosti pre neho v novej situácii vzniknú.

Sociálny pracovník môže rodinu zastúpiť v komunikácii a nájsť iných odborníkov alebo organizácie ktoré môžu rodine pomôcť s riešením vzniknutých problémov.

Sociálny pracovník poukazuje na potreby ostatných člnov rodiny – hlavne súrodencov a starých rodičov. Mnohokrát sú ako chránené osoby vytlačené z procesov zdieľania a pomoci a nedbá sa na ich potreby.

Počas liečby a hospitalizácii sa kvalita života dieťaťa znižuje. Úlohou sociálneho pracovníka je aktívne spolupracovať a komunikovať s rodinou a pomáhať im realizovať aktivity a činnosti smerujúce k zvyšovaniu kvality života dieťaťa.

Úlohou sociálneho pracovníka je dohliadať na dodržiavanie práv detského onkologického pacienta a celkovo na dodržiavanie práv dieťaťa. V prípade, že by malo dochádzať porušovaniu práv dieťaťa je jeho povinnosťou urobiť všetky možné úkony vedúce k náprave a zlepšeniu životnej situácie dieťaťa.

Sociálny pracovník je rodine blízko aj vo chvíľach, kedy je zdravotný stav dieťaťa veľmi vážny a nie je možné ho vyliečiť.

Sociálny pracovník na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici je zamestnancom Svetielka nádeje a spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii projektov smerujúcich k znižovaniu nákladov rodiny súvisiacich s liečbou.

KONTAKT:

Mgr. Ľuboš Moravčík – sociálny pracovník OZ Svetielko nádeje, tel.č.: 0915 878 767, e-mail: info@svetielkonadeje.sk

 

 

 

 

 

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB