Liečebný pedagóg

Liečebná pedagogika

Liečebno-pedagogická intervencia poskytovaná dieťaťu, ktoré je hospitalizované na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie, sa zameriava na zlepšenie alebo udržanie kvality života dieťaťa. Hlavné ciele sú predovšetkým uspokojenie individuálnych potrieb dieťaťa, zdôraznenie ľudskej dôstojnosti v akomkoľvek stave dieťaťa, znižovanie bolesti a celkového psychického a duševného trápenia dieťaťa a jeho blízkych.

Cez liečebno-pedagogickú intervenciu sa naplňujú individuálne potreby samotného dieťaťa s onkologickým ochorením ako aj jeho blízkych. Preto sa liečebný pedagóg zameriava na: spracovanie emocionálnych zážitkov v bezpečnom prostredí, zvládanie stresu a úzkosti, posilnenie sebauvedomenia, sebaúcty dieťaťa, poskytovanie priestoru pre sebavyjadrenie, poskytovanie podpory, pomoc k abreakcii napätia, uľahčenie interakcie chorého s jeho blízkymi, podpora komunikácie chorého s jeho rodinnými príslušníkmi. Bližšie možno jeho aktivity špecifikovať ako predchádzanie vývinového regresu ako dôsledku psychologickej a sociálnej deprivácie; práca na vzťahu medzi rodičmi a dieťaťom; sprevádzanie; zvládanie liečebných procedúr; prejavenie negatívnych emócií (hnev, strach, úzkosť); poskytovanie pozitívnych zážitkov, umožnenie sebarealizácie.

Pri práci s deťmi aj s ich rodinami v prvom rade zisťujeme ich záujmy, zručnosti a možnosti, ktoré sú zohľadňované pri vyberaní formy pomoci. Liečebný pedagóg vo svojej práci využíva expresívne terapie (alebo ich prvky) ako  muzikoterapiu, arteterapiu, ergoterapiu, terapia hrou. Cez všetky expresívne terapie sa nadväzuje kladný, rešpektujúci a dôverný vzťah medzi dieťaťom a terapeutom, ktorý následne vedie k spolupráci a cez liečebno-pedagogickú intervenciu prispieva k celkovému zlepšeniu stavu klienta, či po stránke fyzickej, psychickej, sociálnej aj emocionálnej. Dôraz sa kladie na podporu pozitívnych daností klienta, pričom využívanie expresívnych terapií je u každému klienta individuálne a jedinečné podľa jeho aktuálneho stavu a možností. Liečebno-pedagogická terapia čerpá okrem expresívnych terapií aj z iných medzinárodne uznávaných terapeutických konceptov akými sú napr. bazálna stimulácia, senzorická integrácia.

KONTAKT: Bc. Juliana Holosová – liečebný pedagóg OZ Svetlieko nádeje, kontakt:  tel.č.: 0918 858 581, e-mail: j.holosova@svetielkonadeje.sk

Svetielko nádeje
detská onkológia © 2018 DFNsP BB